Regulamin

Z dniem 1 lipca 2014 został zmieniony regulamin. Zmiana regulaminu wchodzi w życie po 14 dniach od ich ogłoszenia na stronie internetowejREGULAMIN APTEKI INTERNETOWEJ

SUPER APTEKA”


I. Warunki ogólne, oferta.

 1. Apteka internetowa działająca pod adresem www.superapteka.net.pl jest działem Apteki „SUPER APTEKI” prowadzonej przez przedsiębiorcę występującego w obrocie pod nazwą "Fortuno Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" z siedzibą w 42-500 Będzin przy ul. Małachowskiego 5 (dalej Apteka lub Sprzedający). Apteka wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000498981, jest zarejestrowanym płatnikiem podatku od towarów i usług, któremu nadano NIP: 625-245-02-95, REGON: 24343962100000 Koncesja (zezwolenie) nr DNAiH.8520.1.19.20143,
  telefon 32 724-13-23

 2. Apteka oferuje między innymi leki bez recepty, suplementy diety, kosmetyki oraz produkty medyczne.

 3. Wszystkie towary sprzedawane w Aptece zostały dopuszczone do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie stosownych przepisów prawa i decyzji właściwych władz administracyjnych. Wszystkie towary zostały nabyte od uprawnionych podmiotów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 4. Apteka przypomina o ostrzeżeniu wynikającym z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 21 listopada 2008r. - Przed użyciem każdego leku zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu zdrowiu lub życiu.

 5. Zaznaczenie pozycji „Akceptacja Regulaminu” w formularzu zamówienia towarów oferowanych przez Aptekę za pośrednictwem strony www oznacza akceptację przez Kupującego niniejszego Regulamin.

 6. Apteka odpowiada za jakość oferowanych wyrobów medycznych zgodnie z postanowieniem Ustawy - Prawo farmaceutyczne, co do innych produktów zgodnie z ustawowymi regulacjami.
  7. W regulaminie pojęcia Kupującego i Użytkownika oraz Sprzedającego – Apteka używane są zamiennie.

 

II. Składanie zamówień i ich realizacja

 1. Zamówienia są realizowane w kolejności zgłoszeń, zgodnie z posiadanymi przez Aptekę zapasami. Zamówienia na towary oferowane przez Aptekę na stronie www.superapteka.net.pl składa się prawidłowo wypełniając formularz zamówienia znajdujący się na stronie oraz zaznaczając wszystkie przyciski zakupu opisane w regulaminie.

 2. Zamówienia można również składać telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00. Warunkiem przyjęcia zamówienia telefonicznego jest podanie przez klienta wszystkich, wymaganych formularzem zakupu, danych teleadresowych wraz z numerem telefonu a także podanie adresu poczty elektronicznej celem przesłania Kupującemu informacji o której mowa w art. 12 ust. 1 Ustawy o prawach Konsumenta (informacji o najważniejszych elementach wykonia umowy).

 3. Warunkiem przyjęcia złożonego zamówienia do realizacji jest podanie przez kupującego wszystkich informacji, które zawarto w formularzu zamówienia, w szczególności imię i nazwisko (nazwę) kupującego, adres, adres do doręczeń (jeśli jest inny niż adres kupującego), adres poczty elektronicznej (e-mail), także celem przesłania Kupującemu informacji o której mowa w art. 12 ust. 1 Ustawy o prawach Konsumenta (informacji o najważniejszych elementach wykonania umowy), numer telefonu stacjonarnego lub komórkowego, umożliwiający weryfikację osoby kupującego oraz kontakt przy realizacji zamówienia oraz zaznaczenie okna Akceptacja Regulaminu.

 4. Złożenie prawidłowego i pełnego zamówienia potwierdzane jest w automatycznej wiadomości elektronicznej kierowanej do Kupującego, zawierającej dane odpowiadające informacji o której mowa w art. 12 ust. 1 Ustawy o prawach Konsumeta (informacje o najważniejszych elementach wykonia umowy).

 5. W przypadku niekompletności lub wadliwości zamówienia, Kupujący może zostać poproszony drogą elektroniczną o podanie poprawnych danych adresowych lub ich uzupełnienie.

 6. W przypadku możliwości zrealizowania zamówienia jedynie w części lub niemożności jego zrealizowania w całości, Kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany o tym drogą elektroniczną, Apteka anuluje zamówienie i zwróci użytkownikowi uiszczoną przez niego cenę w całości, chyba, że Kupujący wyrazi zgodę na (i) kontynuowanie zamówienia w ograniczonym zakresie za odpowiednim zmniejszeniem ceny albo (iii) wydłużonym i uzgodnionym z Apteką czasie realizacji całego zamówienia.

 7. Zamówienia mogą być składane przez 24 godziny na dobę. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta rozpatrywane będą kolejnego dnia roboczego.

 8. Dokonanie zamówienia wymaga dla swej skuteczności potwierdzenia (kliknięcia) Kupującego w przycisk „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Bez zaznaczenia tego przycisku umowa nie zostaje zawarta.

 9. Czas realizacji zamówienia wynosi od 1 do 7 dni roboczych i liczony jest w zależności od sposobu płatności w następujący sposób:

 • płatność przy odbiorze - od momentu złożenia i potwierdzenia zamówienia

 • płatność kartą lub przelewem za pośrednictwem serwisu Płatności - od potwierdzenia autoryzacji płatności.

 

 1. Na ostatniej stronie procedury zamówienia znajdują się:

  9.1 informacja dla Kupującego o ostatecznej (pełnej) cenie towaru zawierającej wszystkie elementy składowe ceny akceptując te części składowe, a to: (I) cena towaru, (II) koszt pakowania, przygotowania do wysyłki i wysyłki towaru, (III) innych elementów składowych jeśli występują i zostały podane Kupującemu do wiadomości w procedurze zamówienia.

  9.2 szczegółowy opis produktu

  9.3 warunki odstąpienia od umowy

 2. W toku procedury zamówienia Kupujący zatwierdza zapoznanie się i akceptacje regulaminu Sprzedającego poprzez kliknięcie przycisku „Akceptacja regulaminu”.

 3. Dowód sprzedaży (paragon fiskalny albo faktura) jest dołączany do przesyłki. Warunkiem wystawienia przez Aptekę faktury jest wskazanie przez kupującego odpowiedniej opcji w formularzu zamówienia, w przeciwnym wypadku dostarczony zostanie paragon fiskalny. Nie wystawiamy faktur dla innych aptek.

 4. Wraz ze złożeniem zamówienia w Aptece produktów leczniczych (leków) Kupujący jednocześnie upoważnia pracownika Firmy Kurierskiej lub inne osoby trzecie do odbioru w Jego imieniu i na Jego rzecz leków zamówionych w Aptece i dostarczenia towaru pod wskazany adres. Kupujący upoważnia Firmę Kurierską /osobę trzecią do udzielania dalszych upoważnień w tym zakresie. Transport leków powinien odbywać się z uwzględnieniem wymogów przewidzianych w przepisach ustawy z 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne oraz aktów wykonawczych do tej ustawy."

 5. Apteka internetowa w celu ułatwienia realizacji zamówień wprowadza następujące statusy zamówień:

  • status „Niezdefiniowany” – zamówienie nie zostało zarejestrowane w systemie

  • Status „Brak potwierdzenia” -zamówienie nie potwierdzone, nie przekazane do realizacji lub wystąpił inny błąd w zamówieniu lub realizacji, zamówienie może być zrealizowane tylko w części

  • Status „W toku” - zamówienie przyjęte i skierowane do realizacji, z zastrzeżeniem tiretu następnego

  • Status „Oczekujemy na przelew”- zamówienie, co do którego płatność została zdefiniowana jako przelew nie zostało jeszcze opłacone.

  • Status „Paczka wysłana” – wysyłka towaru do klienta

 

III. Płatność i koszt wysyłki

 1. Kupujący ma do wyboru następujące sposoby płatności za zakupy dokonane w Aptece:

  • przelew na rachunek bankowy apteki ING BANK ŚLĄSKI 42 1050 1230 1000 0090 8001 6943

  • zapłata za pośrednictwem serwisu płatności.pl (karta płatnicza/kredytowa Visa , Mastercard , szybki przelew)

  • płatność za pobraniem ( płatność przy odbiorze przesyłki )

 2. Do ceny towaru należy doliczyć koszt przesyłki. Apteka wysyła towar za pośrednictwem Poczty Polskiej (przesyłką ekonomiczną lub priorytetową) lub firmy kurierskiej K-EX w zależności od wyboru opcji przez Kupującego w zamówieniu. Cena pełna (towar+ przesyłka) zostaje podana Kupującemu w procedurze zamówienia i jest przez niego akceptowana.

 3. Termin dostawy na terenie Polski - wynosi od 1 do 7 dni roboczych, licząc od dnia nadania przesyłki.

 4. W przypadku nienadejścia przesyłki we wskazanym czasie, prosimy o niezwłoczną informację celem ustalenia przyczyn opóźnienia i podjęcia działań zaradczych lub reklamacyjnych.

 5. Kupujący uiszcza koszty dostarczenia przesyłki zgodnie z obowiązującym cennikiem umieszczonym na stronie Apteki w zakładce Dostawa i Płatność.

 6. Dostawa jest możliwa na terenie Polski.

 

IV Reklamacje i zwroty

 

 1. Opisany poniżej tryb reklamacyjny oraz zwrotu towarów do sklepu nie dotyczy leków oraz wyrobów medycznych, które wydane z Apteki na podstawie art. 96 ust. 5 Ustawa prawo farmaceutyczne nie podlegają zwrotowi, za wyjątkiem tych, których dotyczy wada jakościowa lub zostały niewłaściwie wydane.

 2. Jednocześnie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 14 marca 2008r. w sprawie warunków wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza (Dz. Ustaw z 2008r. nr 60, pozycja 271 z późniejszymi zmianami) istnieje możliwość zwrotu zwrotu produktu leczniczego w ciągu 10 dni wyłącznie z uwagi na wadę jakościowe lub niewłaściwe wydanie

 3. Wskazane jest sprawdzenie przesyłki co do uszkodzeń i śladów otwierania przed jej przyjęciem.

 4. Reklamacje należy zgłaszać drogą mailową na adres e-sklep@superapteka.net.pl , telefonicznie na numer 32 724-13-23 lub listownie na adres Apteki tj. Fortuno Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Małachowskiego 5 42-500 Będzin. Kupujący winien wskazać czego w ramach reklamacji się domaga.

 5. W celu przyspieszenia procedury reklamacyjnej oraz polepszenia komfortu obsługi prosimy o załączenie do reklamacji jakiegokolwiek dowodu zakupu. W przypadku nadesłania reklamacji bez żadnego dowodu zakupu Sprzedający może zwrócić się do Kupującego o dostarczenie dowodu zakupu umożliwiającego identyfikację transakcji lub Kupującego. Wysyłka reklamowanego towaru do sprzedającego następuje w uzgodniony między stronami sposób.

 6. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14dni od jej złożenia. O wyniku postępowania reklamacyjnego kupujący zostanie powiadomiony listownie na adres podany w zamówieniu oraz mailowo na podany adres w zamówieniu. W przypadku uwzględnienia reklamacji nastąpi wymiana towaru na niewadliwy na koszt Apteki na adres Kupującego podany w zamówieniu albo zwrot zapłaconej ceny (wraz z kosztami przesyłki) na rachunek kupującego w terminie 7 dni od uwzględnienia reklamacji.

 7. Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dostawy produktu bez ponoszenia kosztów innych niż bezpośrednie koszty zwrotu.

 8. Na stronie Apteki zamieszczony został formularz odstąpienia od umowy. W razie złożenia odstąpienia od umowy wypełniony formularz prosimy przesłać drogą elektroniczną na adres Apteki. Apteka niezwłocznie potwierdza złożenie odstąpienia od umowy drogą mailową na adres z którego wysłano odstąpienie.

 9. W przypadku odstąpienia od Umowy Apteka zwraca Kupującemu w terminie 14 dni od odstąpienia całą uiszczoną cenę przedmiotu wraz z kosztami dostawy do Kupującego korzystając ze sposobu zapłaty użytego przez Kupującego.

 10. Kupujący w razie odstąpienia ma obowiązek zwróci Aptece zakupiony towar w terminie 14 dni od odstąpienia na swój koszt.

 11. Zwrot zakupionego towaru następuje na koszt Kupującego, na adres Apteki podany w Kupującemu w trakcie zamówienia wraz z załączonym dowodem zakupu.

V Ochrona danych osobowych

 1. Apteka internetowa superapteka.net.pl gwarantuje ochronę danych osobowych przekazanych przez użytkowników i wykorzystywanie ich wyłącznie w celach związanych z należytą realizacją zamówienia i w ramach obowiązującego prawa. Zapewniamy także możliwość korekty lub usunięcia wprowadzonych danych. Ochrona danych osobowych odbywa się zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997r. O ochronie danych osobowych z późniejszymi zmianami.

 2. Użytkownicy dokonując zamówienia w sklepie superapteka.net.pl wyrażają zgodę na wykorzystanie swoich danych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia oraz na przetwarzanie danych w tym zakresie.

 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz konieczne do rejestracji Użytkownika w Aptece i dokonywania zakupów.

 4. Użytkownicy sklepu superapteka.net.pl mogą wyrazić zgodę na wykorzystanie swoich danych w zakresie reklamowo-marketingowym poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia.

 5. Wszyscy zarejestrowani użytkownicy mają prawo do korekty i uzupełniania swoich danych osobowych lub natychmiastowego usunięcia konta wraz z danymi osobowymi, poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej z żądaniem usunięcia wszelkich danych z naszej bazy lub z ich korektą pod adres: e-sklep@superapteka.net.pl.

 6. Administratorem danych jest Fortuno Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Będzinie.

 7. Informacje przekazywane przez Kupujących są przechowywane i przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa.

 8. Kupujący nie może wykorzystywać Apteki dla dostarczania, publikowania i rozpowszechniania treści niezgodnych z prawem.V. Postanowienia końcowe

 1. Apteka superapteka.net.pl oświadcza, że zawartość stron www.superapteka.net.pl , w szczególności: tekst, grafika, logo, zdjęcia, ikonki podlegają ochronie prawa polskiego i prawa międzynarodowego. Układ zawartości i treści na stronach www.superapteka.net.plstanowi własność superapteka.net.pl i podlega ochronie prawa polskiego i prawa międzynarodowego. superapteka.net.pl nie wyraża zgody na wykorzystanie żadnego ze znaków towarowych, logo lub jakiejkolwiek innej informacji będącej jego własnością (ze szczególnym uwzględnieniem zdjęć, tekstu, wizualizacji stron lub ich formy) bez pisemnego zezwolenia superapteka.net.pl.

 2. Cenny produktów uwzględniają podatek VAT oraz inne podatki i cła (jeśli występują) oraz są podawane wraz z kosztami dostawy.

 3. Ceny towarów podane na Stronie www mogą ulegać zmianie i obowiązują do odwołania lub do wyczerpania zapasów.

 4. Oferty promocyjne mogą być ograniczone czasowo lub ilościowo.

 5. Zmieniony regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014r. zgodnie z Ustawą z 30 maja 2014r. o prawach konsumenta.

 6. W sprawach nieuregulowanych stosuje się postanowienia Ustawy z 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz. U. Z 2014r. poz 827), przepisy kodeksu cywilnego rękojmi oraz przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z 18 lipca 2002r. (Dz. U z 2002 poz 1204 z późniejszymi zmianami ) z 30 kwietnia 2014r.